All About Leon

有線黎 明 紅 館 個 唱 舉 行 記 者 會

http://ent.i-cable.com/cen/news_video/index.php?video_id=7804

黎 明 即 將 舉 行 演 唱 會 , 早 前 在 記 者 會 獲 贊 助 商 送 贈 白 金 戒 指 。

:laugh:

Messages In This Thread

有線黎 明 紅 館 個 唱 舉 行 記 者 會
請問有無「無線娛樂新聞台」既演唱會記招呀?thx