All About Leon

點止經常一起,已經同居一段時間啦,上年4月搶紅內地跑宣傳已經帶住阿wing去

有人話16年尾已經一起,17年新年仲一齊去旅行

Messages In This Thread

Leon8月完成廣州演唱會,因莫語者暫停拍攝,不是留在H K嗎?
點止經常一起,已經同居一段時間啦,上年4月搶紅內地跑宣傳已經帶住阿wing去