All About Leon

【黎明慈善影集寄出喇】

https://www.facebook.com/commchestHK/posts/1367265873292843

【黎明慈善影集寄出喇】

公益金臨時工場內……

從各部門徵集嘅女工甲乙丙丁戊努力包裝,只求加快寄出所有LEONxMARK慈善影集,令各位透過我哋訂購嘅善長快啲收到貨。

感謝眾多善長為便服日帶來善款,深信你哋咁努力做善事,一定會越黎越LUCKY!