All About Leon

Re: 7月19日尾場$480優先訂票已經爆滿

黎明現象, 通常是貴飛先爆 :thumbsu: :cheers:

7/16 紅館見

Messages In This Thread

7月19日尾場$480優先訂票已經爆滿
Re: 7月19日尾場$280優先訂票已經爆滿
Re: 7月19日尾場$480優先訂票已經爆滿
Re: 7月19日尾場$480優先訂票已經爆滿
Re: 7月19日尾場$480優先訂票已經爆滿
18及19日的480元都已經full了
Good News! 我要等公開售票會唔會到時冇咁多, 好心急
Re: 7月19日尾場$480優先訂票已經爆滿 謝謝好消息