All About Leon

视频:《城市有爱》上演 黎明林忆莲献唱经典

http://video.sina.com.cn/p/ent/v/m/2011-01-24/231061245185.html

视频为2011年1月24日《每日文娱播报》之《城市有爱》上演 黎明林忆莲费玉清献唱经典。